Meie Põhikiri

A – EESMÄRGID JA ORGANISATSIOON

Lasteaed on:

A) avalik eesti keelt ja eestlust säilitav ja arendav organisatsioon kolme kuni seitsmeaastaliste eesti keelt valdavate eesti laste kasvatamiseks,
B) mittekasutaotlev ja isemajandav ettevõte, mis tegutseb kooperatiivsel alusel lastevanemate otsasel kaasabil,
C) Toronto Eesti Seltsi allorganisatsioon vastavalt T.E. Seltsi põhikirjale.

B – ORGANIDID

1. Peakoosolek.

A) Peakoosolek on lasteaia kõrgeim organ. Peakoosoleku moodustavad lasteaeda registreeritud laste vanemad, kusjuures igal perekonnal on üks hääl.
B) Peakoosoleku võimkonda kuulub kõigi lasteaia tegevuse puutuvate küsimuste arutamine ja otsustamine.
C) Peakoosolekud on korralised ja erakorralised. Korraline peakoosolek peetakse vähemalt üks kord aastas, pärast T.E.S.’i peakoosolekut. Erakorralisi peakoosolekuid peetakse tarviduse järgi. Peakoosoleku kutsub kokku juhatus sellest kirjalikult ette teatades vähemalt kaks nädalat. Teade peab sisaldama koosoleku päevakorra.Erakorralise peakoosoleku kokkukutsumise õigus on ühel neljandikul lastevanemate arvust, kes vastava nõude esitavad juhatusele kirjalikult.Juhatus on kohustatud sellise kirjaliku nõude puhul, kus on äratähendatud punkt(id) milliste arutamiseks peakoosolek kokku kutsuda soovitakse, koosoleku korraldame hiljemalt ühe kuu jooksul, arvestades nõude esitamisest.

D) Peakoosoleku võimkonda kuulub eriti:

 1. Maksude ja kasvatajate tasu kinnitamine.
 2. Kasvatajate ja lasteaia juhataja ja ta abi lõplik ametissekinnitamine.
 3. Põhikirja muutmine.
 4. Tegevuskava otsustamine vastavalt eesmärkidele, arvesse võttes õppenõukogu seisukohti.
 5. Õppeaasta kestvuse kinnitamine.
 6. Lastevanemate kohustuste määramine.
 7. Juhatuse valimine ning nende arvulise koosseisu määramine.
 8. Vajalike komisjonide ja ametiisikute valimine ja kinnitamine.
 9. Likvideerimine ja varade jaotuse otsustamine.

E) Peakoosolek on otsustusvõimeline kohaletulnud liikmearvule vaatamata. Peakoosoleku juhatab selleks valitud juhataja, protokollib valitud protokollija.Otsustused peakoosolekul tehakse lihthääle-enamusega, väljaarvatud likvideerimine milleks on vaja 2/3 häältest. Häälte poolenemisel otsustab koosoleku juhataja hääl. Hääletatakse lahtiselt, väljaarvatud kui kinniseks hääletamiseks avaldab soovi kolm lastevanemat. Peakoosolekute protokollid kantakse vastavasse protokolliraamatusse. Hääli loevad kaks selleks valitud häälelugejat.

2. Juhatus.

A) Juhatus on lasteaia täidesaatev organ. Juhatuse võimkonda kuuluvad kõik küsimused, mis peakoosoleku võimkonda pole määratud.
B) Juhatus valitakse korralisel peakoosolekul üheks aastaks. Juhatus on vähemalt nelja liikmeline. Juhatuse esimees valitakse eraldi peakoosoleku poolt. Teised ametid jagatakse omavahel esimesel juhatuskoosolekul.Juhatuse koosseis on: esimees, abiesimees, sekretär ja laekur, ning teised juhatusliikmed vastavalt peakoosoleku otsusele. Juhatuse koosolekuid juhatab esimees või tema puudumisel abiesimees, protokollib sekretär, või tema puudumisel koosoleku poolt valitud protkollija.Juhatus on otsusvõimeline kui kohal on vähemalt pool pluss üks juhatuse liikmetest.Juhatus otsustab lihthääleenamusega, häälte poolenemisel otsustab juhataja hääl. Juhatuse protokollid kinnitakse järgmisel koosolekul.
C) Juhatuse koosseisu kuulub sõna- ja hääleõigusega lasteaia juhataja pärast juhatuse poolt selleks valimist. Kui lasteaia juhataja on takistatud ilmumast, asendab teda tema abi, kes samuti valitakse juhatuse poolt. Juhataja või ta abi on kohustatud õppenõukogule teatama juhatuse otsustest mis puudutavad õppenõukogu.
D) Juhatuse kohustused on eriliselt:

 1. leida lasteaia juhataja, abijuhataja, kasvatajad, abikasvatajad ja vajaduse korral nende asendajad võimalikult lasteaedniku eriharidusega, pedagoogilist kasvatust omavate ja kasvatusliku tööga tegelenud isikute hulgast.
 2. leida korrapidajate vanem
 3. muretseda ruumid ja varustus vastavalt vajadusele ja õppenõukogu soovimistele.

E) Juhatuse õigused on eriliselt:

 1. 1. teha majanduslikke kulutusi peakoosoleku volituse piirides.
 2. 2. komplekteerida uusi klasse ja laiendada tegevust vastavalt vajadusele ja oma äranägemisele.
 3. 3. otsustada laste vastuvõttu või mittevastuvõttu vastavalt püstitatud eesmärkidele ning arvesse võttes õppenõukogu seisukohti.
 4. 4. korrapidajate vanema kaudu määrata korrapidajad lastevanemate hulgast.
 5. 5. korraldada kinniseid ja avalikke lasteaia tegevusega kooskõlas olevaid üritusi ja kasvatuslikke ettekandeid ja loenguid.
 6. 6. võimaluse piirides aidata kaasa kasvatajate hariduse täiendamisel.

3. Õppenõukogu ja Kasvatajad.

A) Õppenõukogu on lasteaia õppetegevust läbiviiv organ.
B) Oppenõukogusse kuuluvad lasteaia juhataja, abijuhataja, kõik kasvatajad ja abikasvatajad, ning juhatuse esimees või selle asendaja, kes valitakse juhatuse poolt.Juhatusliikmel on õppenõukogus nii sõna kui ka hääleõigus. Juhatusliige on kohustatud õppenõukogu koosolekute kohta andma ülevaate juhatusele.
C) Õppenõukogu peab koosolekuid õppeaasta kestel vähemalt üks kord kuus. Oppenõukogu on otsustusvõimeline kui kohal on vähemalt pool pluss üks õppenõukogu liikmetest.
D) Õppenõukogu koosolekut juhatab lasteaia juhataja ning tema puudumisel abijuhataja. Otsused tehakse lihthääleenamusega. Häälte poolenemisel otsustab koosoleku juhataja hääl. Koosolekud protokollitakse ja kinnitakse järgmisel koosolekul. Protokollija kohusteks on teadata otsustest puudunud kasvatajatele.
E) Õppenõukogu ja kasvatajad on kohustatud kasvatuslikku tegevust läbi viima vastavalt lasteaia eesmärkide ja peakoosoleku juhistele ning õppekavale.
F) Õppenõukogu võimupiirkonda kuulub eriliselt:

 1. 1. teha juhatusele soovitusi laste lasteaida sobivuse kohta vastavalt lapse arengutasemele, teiste lastega sobivusele ja eest keele valdamisele.
 2. 2. otsustada lapse teatavasse klassi kuuluvuse.
 3. 3. juhatusele soovituste tegemine õppematerjali, -vahendite ja lisa ruumide muret.
 4. 4. üldõppekavade väljatöötamine vastavalt lasteaia eesmärkidele ja peakoosoleku juhistele.

G) Kasvataja õiguseks on:

 1. teha õppenõukogule ettepanekuid iga lapse lasteaeda sobivuse kohta.
 2. teha õppenõukogule ettepanekuid lapse teatavasse klassi kuuluvuse kohta.
 3. osavõtta peakoosolekust sõnaõigusega juhul kui tal hääleõigus puudub.

H) Kasvatajad jagunevad kahte liiki: kasvatajad ja abikasvatajad. Kasvataja kohustuseks on välja töödata ja läbi viia klassi õppekavad kooskõlas õppenõukogu pooolt vastu võetud põhikavale. Abikasvatajate ülesandeks on aidata kasvatajat õppekavade läbiviimisel vastavalt kasvataja juhistele.

4. Side Toronto Eesti Seltsiga.

A) T.E.S. võib määrata lasteaia juurde oma esindaja, kes kuulub juhatusse ja kellel on õigus osa võtta peakoosolekust ja juhatuse koosolekust sõna ja hääleõigusega.
B) Juhatus esitab lasteaia juhataja, abijuhatja ja kasvatajad kinnitamiseks T.E.S.’ile. T.E.S.’i juhatus võib kirjalikult põhjendatud kaalutlustel jätta lasteaia juhataja/kasvatja kinnitamata ning nõuda uute kandidaatide esitamist. Kui ei jõuta kokkuleppele, läheb küsimus lahendamiseks lasteaia lastevanemate peakoosolekule, mis peab toimuma hiljemalt nelja nädala jooksul pärast T.E.S.i juhatuselt vastava teate kättesaamist.

5. Lapsevanemad

A) Lapsevanemad moodustaved lasteaia peakoosoleku.
B) Lapsevanema kohustused on:

 1. Registreerida last vähemalt poole õppeaasta kaupa, niiviis eeldust luues pidevaks ja takistusteta tööks. Vajaduse korral ja kaaluvail põhustel võib juhatus teha erandeid.
 2. tasuda õppemaks vähemalt üheks kuuks ette.
 3. läbi viia korrapidamist vastavalt juhistele

C) Lapsevanema õigused on:

 1. Last välja kirjutada lasteaiast kui sellest on etteteatatud vähemalt üks kuu, millisel juhul ülejäänud õppemaks tagastatakse.
 2. 2. Teha ettepanekuid kasvatuslike küsimustes seoses tegevusega. Ettepaneku tehakse lasteaia juhatajale.
 3. 4. aidata kaasa varustuse korrashoidmiseks ja kordategemiseks milleks lastevanemad kokku kutsutakse vastavalt vajadustele.

6. Revideermine

Lasteaia majandusliku tegevuse revideermist viib läbi Toronto Eest Seltsi revisjonikomisjon. Majandusaasta lõppeb 31. augustil.